نمونه کار پسیو شبکه

1- عمران نیروی ارغوان

2- عمران نیروی ارغوان ( پارکینگ )

3- نماد تجارت کارن

4- عمران نیروی ارغوان ( پروژه مراغه )

5- رستوران حستوران (دفتر اداری)

6 - پردیس سازان نوید

7 - مستر نیل - Mrnail